1. 2004 BMW 寶馬 318I 2.0 中古車價格

  2004 BMW 318I 2.0

  網上放售平均價 NTD$168,963

  最低價: $48,000

  最高價: $230,000

  預計TRADE-IN車價: $135,170

 2. 找到27個用家提供的交易來源

  2004 BMW 寶馬 318I 2.0 找到27個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $48,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346227.html 0 0
  $50,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376848.html 0 0
  $108,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437696.html 0 0
  $128,000 2019-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2313230.html 0 0
  $138,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365422.html 0 0
  $150,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441650.html 0 0
  $160,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362229.html 0 0
  $168,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395955.html 0 0
  $168,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432128.html 0 0
  $178,000 2020-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333588.html 0 0
  $178,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339808.html 0 0
  $178,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340389.html 0 0
  $178,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341822.html 0 0
  $178,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367811.html 0 0
  $178,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416498.html 0 0
  $178,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421603.html 0 0
  $185,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425431.html 0 0
  $188,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365278.html 0 0
  $188,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365310.html 0 0
  $188,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406910.html 0 0
  $188,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437161.html 0 0
  $190,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362469.html 0 0
  $195,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427600.html 0 0
  $198,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361232.html 0 0
  $218,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355560.html 0 0
  $230,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338486.html 0 0
  $230,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405593.html 0 0