1. 2019 BMW 寶馬 120I 中古車價格

  2019 BMW 120I

  網上放售平均價 NTD$1,261,667

  最低價: $900,000

  最高價: $1,388,000

  預計TRADE-IN車價: $1,009,333

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2019 BMW 寶馬 120I 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $900,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518369.html 0 0
  $1,000,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511128.html 0 0
  $1,250,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548102.html 0 0
  $1,250,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548138.html 0 0
  $1,250,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571822.html 0 0
  $1,250,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578807.html 0 0
  $1,258,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620421.html 0 0
  $1,260,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512689.html 0 0
  $1,280,000 2020-08-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513239.html 0 0
  $1,290,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539026.html 0 0
  $1,290,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560039.html 0 0
  $1,298,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618807.html 0 0
  $1,328,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557982.html 0 0
  $1,330,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424799.html 0 0
  $1,350,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617021.html 0 0
  $1,360,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610428.html 0 0
  $1,378,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334903.html 0 0
  $1,388,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433591.html 0 0