1. 2008 BMW 寶馬 120I 中古車價格

  2008 BMW 120I 網上放售平均價 NTD$331,615
  2008 BMW 120I

  網上放售平均價 NTD$331,615

  最低價: $230,000

  最高價: $438,000

  預計TRADE-IN車價: $265,292

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $230,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435985.html 0 0
  $250,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427462.html 0 0
  $288,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542940.html 0 0
  $288,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544759.html 0 0
  $298,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444745.html 0 0
  $300,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422589.html 0 0
  $338,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392526.html 0 0
  $338,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549217.html 0 0
  $375,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559174.html 0 0
  $380,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519537.html 0 0
  $388,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550184.html 0 0
  $400,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445971.html 0 0
  $438,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350797.html 0 0