1. 2010 AUDI 奧迪 S4 3.0T 中古車價格

  2010 AUDI S4 3.0T

  網上放售平均價 NTD$837,143

  最低價: $750,000

  最高價: $890,000

  預計TRADE-IN車價: $669,714

 2. 找到7個用家提供的交易來源

  2010 AUDI 奧迪 S4 3.0T 找到7個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $750,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634372.html 0 0
  $788,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618258.html 0 0
  $838,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608478.html 0 0
  $858,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533531.html 0 0
  $868,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575590.html 0 0
  $868,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647366.html 0 0
  $890,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633011.html 0 0