1. 2017 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 中古車價格

  2017 AUDI Q7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$2,383,619

  最低價: $1,780,000

  最高價: $2,760,000

  預計TRADE-IN車價: $1,906,895

 2. 找到21個用家提供的交易來源

  2017 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 找到21個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,780,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621825.html 0 0
  $1,958,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566198.html 0 0
  $1,980,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619762.html 0 0
  $2,188,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385125.html 0 0
  $2,188,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420881.html 0 0
  $2,188,000 2020-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2453535.html 0 0
  $2,188,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511806.html 0 0
  $2,268,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356164.html 0 0
  $2,268,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378364.html 0 0
  $2,280,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517359.html 0 0
  $2,500,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429351.html 0 0
  $2,530,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356169.html 0 0
  $2,530,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391545.html 0 0
  $2,550,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426156.html 0 0
  $2,570,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532218.html 0 0
  $2,580,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431660.html 0 0
  $2,650,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363481.html 0 0
  $2,700,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337688.html 0 0
  $2,700,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378357.html 0 0
  $2,700,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420876.html 0 0
  $2,760,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363473.html 0 0