1. 2019 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 中古車價格

  2019 AUDI Q5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$2,021,731

  最低價: $1,798,000

  最高價: $2,280,000

  預計TRADE-IN車價: $1,617,385

 2. 找到67個用家提供的交易來源

  2019 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 找到67個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,798,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436401.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518265.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521188.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528835.html 0 0
  $1,798,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261458 0 0
  $1,870,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535497.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556768.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557065.html 0 0
  $1,898,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349975.html 0 0
  $1,920,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435382.html 0 0
  $1,920,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437612.html 0 0
  $1,920,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440818.html 0 0
  $1,930,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418047.html 0 0
  $1,930,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431650.html 0 0
  $1,950,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352007.html 0 0
  $1,950,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378348.html 0 0
  $1,950,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399789.html 0 0
  $1,950,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431606.html 0 0
  $1,950,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431643.html 0 0
  $1,950,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441361.html 0 0
  $1,950,000 2020-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2453527.html 0 0
  $1,950,000 2020-08-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2499706.html 0 0
  $1,950,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516535.html 0 0
  $1,950,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520888.html 0 0
  $1,970,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442911.html 0 0
  $1,990,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430708.html 0 0
  $1,990,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430726.html 0 0
  $1,990,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431639.html 0 0
  $1,990,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431644.html 0 0
  $1,990,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437492.html 0 0
  $1,990,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520170.html 0 0
  $1,998,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362555.html 0 0
  $1,998,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391565.html 0 0
  $2,000,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426150.html 0 0
  $2,000,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445617.html 0 0
  $2,000,000 2020-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2457295.html 0 0
  $2,000,000 2020-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2480048.html 0 0
  $2,020,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431651.html 0 0
  $2,020,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511800.html 0 0
  $2,050,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343588.html 0 0
  $2,050,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348696.html 0 0
  $2,050,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351687.html 0 0
  $2,050,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357398.html 0 0
  $2,050,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357743.html 0 0
  $2,050,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362551.html 0 0
  $2,050,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363326.html 0 0
  $2,050,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378347.html 0 0
  $2,050,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391535.html 0 0
  $2,050,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391553.html 0 0
  $2,050,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391566.html 0 0
  $2,050,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420886.html 0 0
  $2,050,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420887.html 0 0
  $2,050,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431607.html 0 0
  $2,080,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534490.html 0 0
  $2,130,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370120.html 0 0
  $2,228,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353118.html 0 0
  $2,228,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391580.html 0 0
  $2,228,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428077.html 0 0
  $2,228,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431653.html 0 0
  $2,250,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351721.html 0 0
  $2,250,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357030.html 0 0
  $2,250,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391567.html 0 0
  $2,250,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394884.html 0 0
  $2,250,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422171.html 0 0
  $2,250,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430718.html 0 0
  $2,250,000 2020-08-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2504850.html 0 0
  $2,280,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373393.html 0 0