1. 2019 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 中古車價格

  2019 AUDI Q5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,856,815

  最低價: $1,658,000

  最高價: $2,130,000

  預計TRADE-IN車價: $1,485,452

 2. 找到27個用家提供的交易來源

  2019 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 找到27個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,658,000 2021-06-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2798404.html 0 0
  $1,658,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830714.html 0 0
  $1,698,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829335.html 0 0
  $1,758,000 2021-06-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793602.html 0 0
  $1,780,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769369.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518265.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521188.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528835.html 0 0
  $1,798,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261458 0 0
  $1,820,000 2020-08-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2499706.html 0 0
  $1,820,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516535.html 0 0
  $1,830,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611577.html 0 0
  $1,830,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658161.html 0 0
  $1,840,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2694662.html 0 0
  $1,840,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773052.html 0 0
  $1,840,000 2021-08-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2841747.html 0 0
  $1,850,000 2021-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2699120.html 0 0
  $1,870,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535497.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556768.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557065.html 0 0
  $1,950,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520888.html 0 0
  $1,950,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780006.html 0 0
  $1,980,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615338.html 0 0
  $1,990,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511800.html 0 0
  $1,990,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520170.html 0 0
  $2,080,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534490.html 0 0
  $2,130,000 2020-08-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2504850.html 0 0