1. 2015 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 中古車價格

  2015 AUDI Q5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$802,926

  最低價: $315,000

  最高價: $1,098,000

  預計TRADE-IN車價: $642,341

 2. 找到27個用家提供的交易來源

  2015 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 找到27個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $315,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541748.html 0 0
  $420,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577746.html 0 0
  $470,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512320.html 0 0
  $520,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404341.html 0 0
  $520,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519835.html 0 0
  $620,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350826.html 0 0
  $690,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588127.html 0 0
  $709,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395088.html 0 0
  $709,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536007.html 0 0
  $740,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642016.html 0 0
  $740,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653113.html 0 0
  $780,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436384.html 0 0
  $800,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2481179.html 0 0
  $828,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340093.html 0 0
  $828,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408080.html 0 0
  $830,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369858.html 0 0
  $868,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543409.html 0 0
  $880,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346319.html 0 0
  $988,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416396.html 0 0
  $998,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406838.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420315.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420355.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426899.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427342.html 0 0
  $1,088,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359629.html 0 0
  $1,088,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554254.html 0 0
  $1,098,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610463.html 0 0