1. 2014 AUDI 奧迪 Q3 2.0T 中古車價格

  2014 AUDI Q3 2.0T

  網上放售平均價 NTD$683,615

  最低價: $550,000

  最高價: $850,000

  預計TRADE-IN車價: $546,892

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 Q3 2.0T 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $550,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397788.html 0 0
  $582,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344010.html 0 0
  $650,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374480.html 0 0
  $650,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415427.html 0 0
  $680,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378054.html 0 0
  $680,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571791.html 0 0
  $688,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397324.html 0 0
  $688,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397485.html 0 0
  $688,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414825.html 0 0
  $695,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346733.html 0 0
  $728,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575200.html 0 0
  $758,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421775.html 0 0
  $850,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398378.html 0 0