1. 2011 AUDI 奧迪 A7 3.0T 中古車價格

  2011 AUDI A7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$807,783

  最低價: $598,000

  最高價: $1,188,000

  預計TRADE-IN車價: $646,226

 2. 找到23個用家提供的交易來源

  2011 AUDI 奧迪 A7 3.0T 找到23個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $598,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433679.html 0 0
  $649,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559289.html 0 0
  $688,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533443.html 0 0
  $688,000 2020-11-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2591237.html 0 0
  $690,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566311.html 0 0
  $690,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643603.html 0 0
  $690,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649774.html 0 0
  $698,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562151.html 0 0
  $718,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624218.html 0 0
  $728,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556145.html 0 0
  $738,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346121.html 0 0
  $788,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375571.html 0 0
  $788,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433107.html 0 0
  $798,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381947.html 0 0
  $798,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419736.html 0 0
  $868,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581381.html 0 0
  $868,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642628.html 0 0
  $890,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416259.html 0 0
  $938,000 2020-02-25 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248640 0 0
  $1,000,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538364.html 0 0
  $1,000,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627065.html 0 0
  $1,080,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400255.html 0 0
  $1,188,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347589.html 0 0