1. 2013 AUDI 奧迪 A3 1.4T 中古車價格

  2013 AUDI A3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$530,837

  最低價: $298,000

  最高價: $720,000

  預計TRADE-IN車價: $424,670

 2. 找到86個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 A3 1.4T 找到86個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $298,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616339.html 0 0
  $298,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647181.html 0 0
  $308,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425757.html 0 0
  $348,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605932.html 0 0
  $358,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621486.html 0 0
  $368,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341173.html 0 0
  $368,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553946.html 0 0
  $380,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602417.html 0 0
  $398,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336837.html 0 0
  $398,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359826.html 0 0
  $398,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376550.html 0 0
  $398,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377684.html 0 0
  $398,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418859.html 0 0
  $400,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346502.html 0 0
  $400,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411030.html 0 0
  $400,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539740.html 0 0
  $408,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336683.html 0 0
  $438,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366054.html 0 0
  $450,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522675.html 0 0
  $458,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403065.html 0 0
  $458,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516112.html 0 0
  $480,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360422.html 0 0
  $480,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647093.html 0 0
  $488,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366438.html 0 0
  $488,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392061.html 0 0
  $488,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416989.html 0 0
  $488,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443107.html 0 0
  $488,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535654.html 0 0
  $488,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603101.html 0 0
  $490,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361825.html 0 0
  $498,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364935.html 0 0
  $498,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366618.html 0 0
  $498,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400317.html 0 0
  $498,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578789.html 0 0
  $499,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370420.html 0 0
  $500,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352662.html 0 0
  $500,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352667.html 0 0
  $500,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417676.html 0 0
  $500,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528148.html 0 0
  $500,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588460.html 0 0
  $500,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650705.html 0 0
  $508,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365839.html 0 0
  $518,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396997.html 0 0
  $520,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602576.html 0 0
  $528,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393917.html 0 0
  $528,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404753.html 0 0
  $538,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434684.html 0 0
  $550,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403087.html 0 0
  $558,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337343.html 0 0
  $558,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359995.html 0 0
  $558,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430416.html 0 0
  $560,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406527.html 0 0
  $568,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356709.html 0 0
  $578,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362385.html 0 0
  $579,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542332.html 0 0
  $579,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570191.html 0 0
  $579,000 2020-10-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260976 0 0
  $588,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339450.html 0 0
  $588,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413239.html 0 0
  $589,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403058.html 0 0
  $596,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388572.html 0 0
  $598,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367980.html 0 0
  $598,000 2020-03-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249292 0 0
  $600,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406555.html 0 0
  $616,000 2020-12-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/264325 0 0
  $620,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405366.html 0 0
  $625,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542782.html 0 0
  $625,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574405.html 0 0
  $638,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388534.html 0 0
  $638,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400954.html 0 0
  $648,000 2021-01-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262430 0 0
  $668,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401501.html 0 0
  $668,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403934.html 0 0
  $668,000 2020-04-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251429 0 0
  $670,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367673.html 0 0
  $678,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423913.html 0 0
  $678,000 2020-05-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252858 0 0
  $678,000 2020-05-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252859 0 0
  $680,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337357.html 0 0
  $680,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557222.html 0 0
  $688,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362004.html 0 0
  $689,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557257.html 0 0
  $698,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361967.html 0 0
  $698,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414314.html 0 0
  $720,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408854.html 0 0
  $720,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416247.html 0 0