1. 2005 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN प्रयुक्त कार की कीमतें

  2005 MITSUBISHI SAVRIN

  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$114,989

  कम रेंज: $65,000

  हाई रेंज: $168,000

  लक्ष्य मूल्य व्यापार में: $91,991

 2. FOUND 88 USER PROVIDED TRANSACTIONS

  2005 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN FOUND 88 USER PROVIDED TRANSACTIONS
  ऑनलाइन मूल्य NTD$ DATE (Within 1 Yr) URL Vote
  $65,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652222.html 0 0
  $66,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632955.html 0 0
  $68,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545366.html 0 0
  $68,000 2021-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2698896.html 0 0
  $68,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2729756.html 0 0
  $70,000 2020-12-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600777.html 0 0
  $75,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629115.html 0 0
  $80,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563712.html 0 0
  $80,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2688544.html 0 0
  $88,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554130.html 0 0
  $88,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622887.html 0 0
  $88,000 2021-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652309.html 0 0
  $88,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739727.html 0 0
  $90,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568231.html 0 0
  $95,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512461.html 0 0
  $95,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525723.html 0 0
  $95,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630042.html 0 0
  $95,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2660990.html 0 0
  $95,000 2021-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719876.html 0 0
  $95,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722555.html 0 0
  $98,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427822.html 0 0
  $98,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544026.html 0 0
  $98,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562108.html 0 0
  $98,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599967.html 0 0
  $98,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625156.html 0 0
  $98,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625210.html 0 0
  $98,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639782.html 0 0
  $98,000 2021-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2661618.html 0 0
  $98,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667940.html 0 0
  $98,000 2021-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2687307.html 0 0
  $98,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728257.html 0 0
  $98,000 2020-10-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261633 0 0
  $99,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436217.html 0 0
  $108,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543195.html 0 0
  $108,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573393.html 0 0
  $108,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627411.html 0 0
  $108,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634997.html 0 0
  $108,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691250.html 0 0
  $108,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2701971.html 0 0
  $108,000 2021-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2711052.html 0 0
  $108,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751611.html 0 0
  $115,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634710.html 0 0
  $118,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431474.html 0 0
  $118,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522346.html 0 0
  $118,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566446.html 0 0
  $118,000 2021-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666840.html 0 0
  $118,000 2021-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2679977.html 0 0
  $118,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710424.html 0 0
  $118,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745599.html 0 0
  $118,000 2021-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755163.html 0 0
  $125,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631516.html 0 0
  $126,000 2021-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2716171.html 0 0
  $128,000 2020-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2485614.html 0 0
  $128,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516481.html 0 0
  $128,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523269.html 0 0
  $128,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546969.html 0 0
  $128,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549627.html 0 0
  $128,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578389.html 0 0
  $128,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597971.html 0 0
  $128,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632792.html 0 0
  $128,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635807.html 0 0
  $128,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2668986.html 0 0
  $128,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731930.html 0 0
  $128,000 2021-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740921.html 0 0
  $130,000 2021-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2708402.html 0 0
  $135,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441568.html 0 0
  $136,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710246.html 0 0
  $138,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432093.html 0 0
  $138,000 2020-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2485608.html 0 0
  $138,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514746.html 0 0
  $138,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539326.html 0 0
  $138,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567680.html 0 0
  $138,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597975.html 0 0
  $138,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650131.html 0 0
  $138,000 2021-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2705131.html 0 0
  $138,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707172.html 0 0
  $138,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2717213.html 0 0
  $146,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575811.html 0 0
  $146,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637070.html 0 0
  $148,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429465.html 0 0
  $148,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696569.html 0 0
  $155,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636591.html 0 0
  $158,000 2020-08-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2507055.html 0 0
  $158,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632354.html 0 0
  $158,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635259.html 0 0
  $158,000 2021-02-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/148742 0 0
  $158,000 2021-01-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265012 0 0
  $168,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561258.html 0 0