1. 2005 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN प्रयुक्त कार की कीमतें

  2005 MITSUBISHI SAVRIN

  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$122,539

  कम रेंज: $68,000

  हाई रेंज: $168,000

  लक्ष्य मूल्य व्यापार में: $98,031

 2. FOUND 89 USER PROVIDED TRANSACTIONS

  2005 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN FOUND 89 USER PROVIDED TRANSACTIONS
  ऑनलाइन मूल्य NTD$ DATE (Within 1 Yr) URL Vote
  $68,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334708.html 0 0
  $68,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545366.html 0 0
  $80,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422158.html 0 0
  $80,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563712.html 0 0
  $85,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420163.html 0 0
  $88,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368719.html 0 0
  $88,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404601.html 0 0
  $88,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413572.html 0 0
  $88,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554130.html 0 0
  $89,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345734.html 0 0
  $90,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332230.html 0 0
  $90,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568231.html 0 0
  $92,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357557.html 0 0
  $95,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399402.html 0 0
  $95,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412171.html 0 0
  $95,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512461.html 0 0
  $95,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525723.html 0 0
  $98,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377150.html 0 0
  $98,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380403.html 0 0
  $98,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405135.html 0 0
  $98,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427822.html 0 0
  $98,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544026.html 0 0
  $98,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562108.html 0 0
  $98,000 2020-10-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261633 0 0
  $99,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436217.html 0 0
  $99,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549627.html 0 0
  $103,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398012.html 0 0
  $108,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336120.html 0 0
  $108,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345173.html 0 0
  $108,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387865.html 0 0
  $108,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543195.html 0 0
  $108,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573393.html 0 0
  $110,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352727.html 0 0
  $118,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335326.html 0 0
  $118,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367915.html 0 0
  $118,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368646.html 0 0
  $118,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410109.html 0 0
  $118,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419885.html 0 0
  $118,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431474.html 0 0
  $118,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522346.html 0 0
  $118,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566446.html 0 0
  $118,000 2020-02-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/236618 0 0
  $120,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400296.html 0 0
  $125,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421755.html 0 0
  $128,000 2019-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2298291.html 0 0
  $128,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355281.html 0 0
  $128,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392989.html 0 0
  $128,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412342.html 0 0
  $128,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416292.html 0 0
  $128,000 2020-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2485614.html 0 0
  $128,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516481.html 0 0
  $128,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523269.html 0 0
  $128,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546969.html 0 0
  $128,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578389.html 0 0
  $129,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422930.html 0 0
  $135,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441568.html 0 0
  $138,000 2019-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2298296.html 0 0
  $138,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336689.html 0 0
  $138,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343318.html 0 0
  $138,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346654.html 0 0
  $138,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368773.html 0 0
  $138,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392982.html 0 0
  $138,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403268.html 0 0
  $138,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403337.html 0 0
  $138,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432093.html 0 0
  $138,000 2020-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2485608.html 0 0
  $138,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514746.html 0 0
  $138,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539326.html 0 0
  $138,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567680.html 0 0
  $138,000 2020-02-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244145 0 0
  $138,000 2020-04-20 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251623 0 0
  $146,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575811.html 0 0
  $148,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411375.html 0 0
  $148,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429465.html 0 0
  $149,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377533.html 0 0
  $158,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335582.html 0 0
  $158,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345186.html 0 0
  $158,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396345.html 0 0
  $158,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409949.html 0 0
  $158,000 2020-08-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2507055.html 0 0
  $158,000 2020-10-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/148742 0 0
  $165,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340577.html 0 0
  $165,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359785.html 0 0
  $165,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393990.html 0 0
  $168,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357346.html 0 0
  $168,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414689.html 0 0
  $168,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561258.html 0 0
  $168,000 2020-05-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/238687 0 0
  $168,000 2020-05-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252325 0 0