1. 2004 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN प्रयुक्त कार की कीमतें

  2004 MITSUBISHI SAVRIN

  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$92,765

  कम रेंज: $50,000

  हाई रेंज: $128,000

  लक्ष्य मूल्य व्यापार में: $74,212

 2. FOUND 51 USER PROVIDED TRANSACTIONS

  2004 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN FOUND 51 USER PROVIDED TRANSACTIONS
  ऑनलाइन मूल्य NTD$ DATE (Within 1 Yr) URL Vote
  $50,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520775.html 0 0
  $50,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576404.html 0 0
  $50,000 2021-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2661210.html 0 0
  $50,000 2021-01-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263038 0 0
  $58,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739464.html 0 0
  $60,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628810.html 0 0
  $68,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443853.html 0 0
  $68,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625588.html 0 0
  $68,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628782.html 0 0
  $68,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2715248.html 0 0
  $68,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731960.html 0 0
  $69,000 2021-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2700566.html 0 0
  $75,000 2021-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707790.html 0 0
  $78,000 2020-05-20 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/253296 0 0
  $80,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445978.html 0 0
  $80,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609326.html 0 0
  $86,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734621.html 0 0
  $88,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551547.html 0 0
  $88,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577960.html 0 0
  $88,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631612.html 0 0
  $88,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666412.html 0 0
  $88,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2700452.html 0 0
  $88,000 2021-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2701364.html 0 0
  $88,000 2021-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728486.html 0 0
  $88,000 2021-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2737888.html 0 0
  $95,000 2021-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719841.html 0 0
  $95,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750111.html 0 0
  $98,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427744.html 0 0
  $98,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431516.html 0 0
  $98,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549385.html 0 0
  $98,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566445.html 0 0
  $98,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655853.html 0 0
  $98,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695754.html 0 0
  $98,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722511.html 0 0
  $98,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739886.html 0 0
  $108,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629690.html 0 0
  $108,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636317.html 0 0
  $108,000 2020-12-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263718 0 0
  $108,000 2020-12-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263720 0 0
  $118,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434162.html 0 0
  $118,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441913.html 0 0
  $125,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556289.html 0 0
  $125,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563438.html 0 0
  $125,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618407.html 0 0
  $125,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629084.html 0 0
  $125,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648611.html 0 0
  $125,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2662928.html 0 0
  $125,000 2021-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2709637.html 0 0
  $128,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550930.html 0 0
  $128,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569914.html 0 0
  $128,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576707.html 0 0