1. 2003 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN प्रयुक्त कार की कीमतें

  2003 MITSUBISHI SAVRIN

  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$80,690

  कम रेंज: $45,000

  हाई रेंज: $118,000

  लक्ष्य मूल्य व्यापार में: $64,552

 2. FOUND 42 USER PROVIDED TRANSACTIONS

  2003 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN FOUND 42 USER PROVIDED TRANSACTIONS
  ऑनलाइन मूल्य NTD$ DATE (Within 1 Yr) URL Vote
  $45,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412599.html 0 0
  $50,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361991.html 0 0
  $58,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386780.html 0 0
  $58,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409149.html 0 0
  $58,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528954.html 0 0
  $59,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536584.html 0 0
  $60,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358595.html 0 0
  $62,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364943.html 0 0
  $66,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554352.html 0 0
  $68,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416211.html 0 0
  $68,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423761.html 0 0
  $68,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433703.html 0 0
  $69,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367016.html 0 0
  $69,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517493.html 0 0
  $70,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351558.html 0 0
  $78,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338601.html 0 0
  $78,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381946.html 0 0
  $78,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388446.html 0 0
  $78,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394078.html 0 0
  $80,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438232.html 0 0
  $85,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412183.html 0 0
  $85,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416378.html 0 0
  $85,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512467.html 0 0
  $85,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516377.html 0 0
  $85,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577494.html 0 0
  $88,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430665.html 0 0
  $88,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575040.html 0 0
  $88,000 2020-06-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/175980 0 0
  $88,000 2020-06-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/213352 0 0
  $88,000 2020-10-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/213589 0 0
  $88,000 2020-05-20 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/236750 0 0
  $95,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402847.html 0 0
  $95,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416637.html 0 0
  $98,000 2020-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333036.html 0 0
  $98,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382596.html 0 0
  $98,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560636.html 0 0
  $98,000 2020-05-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/253324 0 0
  $98,000 2020-07-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/253326 0 0
  $98,000 2020-09-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259520 0 0
  $105,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365296.html 0 0
  $115,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359772.html 0 0
  $118,000 2020-09-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/220674 0 0