1. 2003 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN प्रयुक्त कार की कीमतें

  2003 MITSUBISHI SAVRIN

  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$77,769

  कम रेंज: $48,000

  हाई रेंज: $98,000

  लक्ष्य मूल्य व्यापार में: $62,215

 2. FOUND 39 USER PROVIDED TRANSACTIONS

  2003 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN FOUND 39 USER PROVIDED TRANSACTIONS
  ऑनलाइन मूल्य NTD$ DATE (Within 1 Yr) URL Vote
  $48,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617188.html 0 0
  $58,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528954.html 0 0
  $58,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739404.html 0 0
  $59,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536584.html 0 0
  $66,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554352.html 0 0
  $68,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629037.html 0 0
  $68,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635364.html 0 0
  $68,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637955.html 0 0
  $68,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659003.html 0 0
  $68,000 2021-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2766549.html 0 0
  $69,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517493.html 0 0
  $69,000 2020-11-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589151.html 0 0
  $69,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2689258.html 0 0
  $70,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2668419.html 0 0
  $70,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725833.html 0 0
  $70,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758937.html 0 0
  $70,000 2021-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2787729.html 0 0
  $75,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638225.html 0 0
  $75,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2709955.html 0 0
  $75,000 2021-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719835.html 0 0
  $75,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770443.html 0 0
  $76,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2753774.html 0 0
  $78,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714275.html 0 0
  $85,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512467.html 0 0
  $85,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516377.html 0 0
  $85,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577494.html 0 0
  $85,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620364.html 0 0
  $88,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575040.html 0 0
  $88,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658879.html 0 0
  $88,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2716560.html 0 0
  $88,000 2021-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2738498.html 0 0
  $88,000 2020-12-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/213589 0 0
  $95,000 2021-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654497.html 0 0
  $98,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560636.html 0 0
  $98,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653470.html 0 0
  $98,000 2021-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2682826.html 0 0
  $98,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722196.html 0 0
  $98,000 2020-07-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/253326 0 0
  $98,000 2020-09-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259520 0 0