1. 2008 MASERATI 瑪莎拉蒂 GRANTURISMO 중고차 가격

  2008 MASERATI GRANTURISMO 온라인 평균 판매 가격 HKD$260,158
  2008 MASERATI GRANTURISMO

  온라인 평균 판매 가격 HKD$260,158

  낮은 범위: $188,000

  높은 범위: $310,000

  목표 주가 무역에: $198,867

 2. Download 328car HK App
 3. 24사용자 제공 거래를 발견

  24사용자 제공 거래를 발견
  온라인 가격 HKD$ 날짜 (1 년 이내) URL Vote
  $188,000 2020-05-27 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=433884271&h_vw=y 1 0
  $198,000 2021-01-14 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=440566148&h_vw=y 0 0
  $218,000 2020-07-19 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=435685926&h_vw=y 0 0
  $218,000 2021-01-14 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=455637726&h_vw=y 0 0
  $220,000 2020-02-19 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=424236660&h_vw=y 0 0
  $228,000 2020-10-31 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=431597371&h_vw=y 0 0
  $228,000 2020-10-24 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=440941537&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-08 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=442413126&h_vw=y 0 0
  $235,000 2020-02-16 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=424547559&h_vw=y 0 0
  $238,000 2020-11-26 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=451988371&h_vw=y 0 0
  $250,000 2020-04-26 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=422457126&h_vw=y 0 0
  $250,000 2020-07-06 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=427330748&h_vw=y 0 0
  $250,000 2020-07-10 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=429190537&h_vw=y 0 0
  $250,000 2020-07-15 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=438741337&h_vw=y 0 0
  $265,000 2020-12-16 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=455160515&h_vw=y 0 0
  $268,000 2020-10-23 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=417532359&h_vw=y 0 0
  $268,000 2020-12-23 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=451673404&h_vw=y 0 0
  $270,000 2020-03-04 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=426120515&h_vw=y 0 0
  $270,000 2020-08-01 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=440647359&h_vw=y 0 0
  $270,000 2021-01-13 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=458051760&h_vw=y 0 0
  $278,000 2020-12-02 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=435723726&h_vw=y 0 0
  $280,000 2020-12-21 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=455608748&h_vw=y 0 0
  $288,000 2020-06-13 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=435357515&h_vw=y 0 0
  $310,000 2020-05-28 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=433024748&h_vw=y 0 0