1. 2014 MASERATI 瑪莎拉蒂 GHIBLI S 중고차 가격

  2014 MASERATI GHIBLI S 온라인 평균 판매 가격 HKD$493,026
  2014 MASERATI GHIBLI S

  온라인 평균 판매 가격 HKD$493,026

  낮은 범위: $368,000

  높은 범위: $568,000

  목표 주가 무역에: $373,009

 2. Download 328car HK App
 3. 23사용자 제공 거래를 발견

  23사용자 제공 거래를 발견
  온라인 가격 HKD$ 날짜 (1 년 이내) URL Vote
  $368,000 2020-08-25 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=443004660&h_vw=y 0 0
  $402,000 2020-08-28 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=433523760&h_vw=y 0 0
  $418,000 2020-09-06 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=438834337&h_vw=y 0 0
  $428,000 2020-08-29 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=443442093&h_vw=y 0 0
  $428,000 2021-01-09 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=457595760&h_vw=y 0 0
  $438,000 2020-12-11 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=453780271&h_vw=y 0 0
  $438,000 2021-01-14 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=457151404&h_vw=y 0 0
  $440,000 2020-10-25 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=433864748&h_vw=y 0 0
  $455,000 2020-09-11 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=438563371&h_vw=y 0 0
  $460,000 2020-06-05 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=431230926&h_vw=y 0 0
  $460,000 2020-06-29 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=434265126&h_vw=y 0 0
  $468,000 2020-05-19 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=432793293&h_vw=y 0 0
  $468,000 2020-09-07 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=438333337&h_vw=y 0 0
  $468,000 2020-12-13 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=454789926&h_vw=y 0 0
  $478,000 2020-09-12 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=421917126&h_vw=y 0 0
  $488,000 2020-08-19 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=437002359&h_vw=y 0 0
  $488,000 2020-09-19 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=439355371&h_vw=y 0 0
  $488,000 2020-09-30 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=445635093&h_vw=y 0 0
  $498,000 2020-03-06 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=426407760&h_vw=y 0 0
  $499,000 2020-09-11 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=427813537&h_vw=y 0 0
  $528,000 2020-05-18 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=426955359&h_vw=y 0 0
  $550,000 2020-05-19 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=430534148&h_vw=y 0 0
  $568,000 2020-05-05 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=430103404&h_vw=y 0 0