1. TOYOTA 豐田 SIENNA 中古車價格

 2. 豐田TOYOTA SIENNA 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2010 1,209,667 990,000 1,420,000 6
  2011 1,318,325 1,130,000 1,698,000 80
  2012 1,354,897 1,040,000 1,980,000 87
  2013 1,644,909 1,390,000 1,880,000 11
  2014 2,094,636 1,680,000 2,450,000 22