1. TOYOTA 豐田 SIENNA 中古車價格

 2. 豐田TOYOTA SIENNA 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2010 1,224,000 1,108,000 1,420,000 7
  2011 1,304,137 1,080,000 1,698,000 102
  2012 1,330,179 1,040,000 1,980,000 78
  2013 1,538,773 1,300,000 1,880,000 22
  2014 2,070,286 1,400,000 2,480,000 42