1. DAIHATSU 大發 二手車價格

  2000 DAIHATSU MOVE 網上放售平均價 HKD$9,538
  2000 DAIHATSU MOVE
  網上放售平均價 HKD$9,538
 2. 下載 328car HK
 1. A7
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 2. GINO
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $20,759 $12,800 $35,000 32 個交易來源
  2003 $18,464 $8,000 $28,000 14 個交易來源
  2004 $20,667 $15,000 $32,000 9 個交易來源

  GINO 每年平均折舊額由 2004 至 2002: HKD$1,148

 3. MATERIA
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $47,663 $37,000 $59,000 16 個交易來源
  2008 $47,310 $40,000 $58,000 20 個交易來源

  MATERIA 每年平均折舊額由 2008 至 2007: HKD$353

 4. MOVE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2000 $9,538 $5,999 $14,000 13 個交易來源
  2001 $10,094 $6,000 $15,000 16 個交易來源
  2003 $15,080 $8,000 $23,800 10 個交易來源
  2004 $15,900 $10,000 $23,800 16 個交易來源

  MOVE 每年平均折舊額由 2004 至 2000: HKD$1,590

 5. SIRION 1.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 6. SIRION 1.3
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $20,200 $13,000 $30,000 21 個交易來源
 7. TERIOS 1.3
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 8. TERIOS 1.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $53,450 $46,800 $65,000 8 個交易來源
 9. YRV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2000 $15,043 $10,000 $26,000 14 個交易來源
  2001 $11,574 $6,800 $21,000 12 個交易來源
  2002 $15,138 $6,000 $28,000 13 個交易來源

  YRV 每年平均折舊額由 2002 至 2000: HKD$1,782

 • 統計數據

  最低每年平均折舊額的型號: MATERIA HKD$353

  最高每年平均折舊額的型號: YRV HKD$1,782